สถิติการเยี่ยมชม
จำนวนผู้ใช้ออนไลน์ : 7 | จำนวนการเข้าชม : 37308

Welcome to ...
Global Environmental Management Co., Ltd.

          บริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทัล แมนเนจเม้นท์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2546 โดยดำเนินธุรกิจที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมอาชีวอนามัยและความปลอดภัย งานบริการติดตามตรวจวัดด้านสิ่งแวดล้อม การให้บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ดิน อากาศ และเสียง โดยห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ของบริษัทฯได้ขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมเลขทะเบียน ว-220 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้เพิ่มศักยภาพและพัฒนางานด้านสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะอย่างยิ่งความสามารถด้านการเก็บตัวอย่าง และความชำนาญในด้านห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ ไม่ว่าจะเป็นการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องโรงงานอุตสาหกรรม การตรวจวัดคุณภาพอากาศในสถานประกอบการ และการตรวจวัดด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม (แสง, เสียง, ความร้อน และแรงสั่นสะเทือน) บริษัทฯ บริหารงานห้องปฏิบัติการทดสอบด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งพร้อมด้วยอุปกรณ์เครื่องมือที่ทันสมัย สำหรับวิเคราะห์ตัวอย่างด้านสิ่งแวดล้อมอากาศ น้ำ ดิน ตลอดจนสารมลพิษอื่นๆในการให้บริการตรวจวัด บริษัทฯ ยึดมั่นนโยบายให้บริการที่สร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า ทั้งในด้านคุณภาพของงานบริการ การตรงต่อเวลา และการยึดมั่นในความถูกต้อง อดคล้องทางวิชาการ และยังคงมุ่งมั่นในการ เพิ่มขีดความสามารถ โดยการใช้เทคโนโลยีช่วยในการดำเนินงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และคุณภาพของงานที่ตามเกณฑ์มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง  

       และเพื่อให้ได้มาซึ่งผลงานที่มีคุณภาพยิ่งๆขึ้นไป ทางบริษัทฯ กำลังดำเนินการเพื่อเข้าสู่ระบบควบคุมคุณภาพห้องปฏิบัติการสอบเทียบ และปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC ภายในปี 2559

    

 

 

   


Global Environmental Management Co., Ltd.
8 Soi Satriwithaya 2 ( Soi 10 Cross street 2-3-2) Ladprao Road Bangkok 10230
Tel. 02-9422208-9 Fax. 02-9420266 E-mail : gem-2003@hotmail.com